Yönetim Bilgi Sistemleri Karekteristik Özellikleri Nelerdir?

Yönetim Bilgi Sistemleri Karekteristik Özellikleri Nelerdir?

1.      Operasyonel ve yönetsel kontrol düzeylerinde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış kararları destekler.Bu bağlamda üst yönetimin planlama amaçlarına da

katkıda bulunur.

2.      Genelde raporlama ve kontrol odaklıdır.Tasarlandıkları işlemlerin rutin kontrollerinin yapılmasına yardımcı olurlar.

3.      Mevcut örgüt verileri ve veri akışına dayanır.

4.      Analiz yeteneği düşüktür.

5.      Örgüt odaklıdır.

6.      Karar vermeye geçmiş ve mevcut veriler yardımıyla destek olur.

7.      Uzun bir analiz ve tasarım sürecini gerektirmektedir.

8.      Gereksinim duyulan bilgi genellikle sabit ve bilinmektedir.

 

              Yönetim Bilgi Sistemlerinin Temel Özellikleri Nelerdir?

1.      Bilgisayar kullanımını temel alan ve birey ile bilgisayar arasında karşılıklı bilgi alışverişini ve etkileşimini içeren bir sistemdir.

2.      Örgüt içerisindeki ortak verilerin bütünleşik olarak işlenmesini temel alan bir sistemdir.

3.      Aynı verilerin örgüt içerisindeki değişik birimler tarafından kullanılması gereksinimi, verinin paylaşımını sağlayan ortak veri tabanının kullanımı ile karşılamaktadır.

4.      Örgütün gereksinimlerinin desteklenmesine yöneliktir.

5.      Genelde kontrol ve raporlama odaklıdır.

6.      Mevcut ve geçmiş verileri kullanarak karar almaya destek olmaktadır.

 

Bilgi Sistemlerinin Kamuda Kullanımına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

A ) Teşvik Edici Faktörler

1.      Bilgi sistemleri alanında hızlı teknolojik gelişmeler

2.      Bilgi sistemleri kullanımının maliyetleri düşürmesi

3.      Devletin bilgi sistemleri kullanımını üstlenmesi

4.      Yeni kamu yönetimi anlayışı

5.      Finansal verimlilik bağlamında hissedilen baskı

B. Engelleyici Faktörler

1.      Yöneticilerin bilgi sistemleri konusunda yetersiz olduklarını görmeleri/fark etmeleri

2.      Bilgi sistemlerine yönelik strateji geliştirmede başarısızlık

3.      Kamu örgütlerindeki düzensizlik

4.      Karlılık durumu ile ilgili göstergelerin yetersizliği

5.      Uzman yeteneklerinin yetersizliği

 

 

 

 

 

         Bilgi Sistemlerinin İnsan Kaynakları Politikalarına Etkisi Nelerdir?

1.      Bilgi paylaşımı : İnsan kaynakları yöneticileri internet, intranet ve online formlardan yararlanarak her çeşit bilgiye ulaşma olanağına sahip olmaktadır.

2.      Nitelikli eleman bulma, seçme ve yerleştirme : Kurumların web sitelerinde yer alan başvuru formları, kariyer siteleri, kurum içi iletişimi sağlayan intranet üzerinde çalışanlarla ilgili veri tabanları, yönetimlerin nitelikli eleman bulmasını kolaylaştırmaktadır.

3.      Yeterlilik yönetimi : Bilgi teknolojilerinden yararlanılarak yapılan test, ölçme ve değerlendirmeler sayesinde çalışanların bilgi ve beceri düzeyleri, yetkinlikleri, mevcut ve potansiyel performanslarının belirlenmesi kolaylaşmaktadır.

4.      Rekabet avantajı sağlayan bilgi yönetimi : Kamu kurumlarındaki insan kaynakları yöneticileri, kurumda çalışanların yetkinliklerini ve beceri seviyelerini bilmelerinden dolayı çalışanları uygun departmanlara kanalize ederek çalışanlardan maksimum verimi elde edebilmektedir.

5.      Öğrenme süreçlerini geliştirme : İnsan kaynakları yönetimi, internet ve intranet olanaklarından yararlanarak birçok konuda çalışanlarına eğitim verip bilgilendirebilmektedir.

6.      Ücretlendirme ve sosyal haklar : Bilgi sistemlerinden yararlanan insan kaynakları yönetimi, ücret politikalarındaki değişikliklerin etkilerini daha kolay görebilecek, maaş artış oranlarını daha objektif olarak düzenleyebilecektir.

 

 

                                     Bilgi, veri, üst bilgi ve akıl nedir?

Bilgi :Okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda edinilen ya da öğrenilenlerin tümü olup verilerin bir amaç doğrultusunda analiz edilerek işlenmesine bilgi denir.

Veri :Sembol, sayı, rakam, resim ve işaret gibi işlenmemiş ham bilgilerden oluşmaktadır.

Üst bilgi :Daha çok bilginin birey ya da kurumlara özelleşmiş durumunu ifade etmektedir.

Akıl :Düşünce, anlama ve kavrama gücüne akıl denir.

 

Teknoloji nedir? Teknolojinin özellikleri nelerdir? Bilgi teknolojileri nedir? Bilgi                                teknolojilerini diğer teknolojilerden ayıran özellikler nelerdir?

Teknoloji :Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yönetmelerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgi olarak tanımlanır.

 

Teknolojinin özellikler :

1.      Donanım : Amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan makinelerin ya da ekipmanların fiziksel yapısı ya da mantıksal düzenlemesidir.

2.      Yazılım : Amaçların gerçekleştirilmesinde donanımın nasıl kullanılacağının bilgisidir.

3.      Algılama gücü : Bilinen bir yöntemle teknolojinin kullanılmasının sonuçlarıdır.

 

Bilgi teknolojileri :Bilginin toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını, gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini otomatik olarak sağlayan teknolojiler bütününe denir.

 

Bilgi teknolojilerini diğer teknolojilerden ayıran özellikler :

1.      Bilginin toplanması : Bilgi  teknolojileri bilgiyi tutar. Yani bilginin saklanması, korunması, gerektiğinde düzeltmeler ya da eklemeler yapılması ve basılı kopyasının çıkartılmasına olanak vererek her işlemin kayda geçirilmesine olanak vermesi.

2.      Bilginin depolanması : Bilgi teknolojisi bilgiyi biriktirir ve depolar.Diğer bir deyişle bilgiyi sayısal biçime çevirir ve gerektiğinde bulup çıkarmak üzere saklar.

3.      Bilginin işlenmesi : Bilgisayara girilen verileri işleyerek bilgiye dönüştürmektir.

4.      Bilginin görüntülenmesi : Bilgi teknolojisi bilginin görüntülenmesini sağlar.

5.      İşlemlerin denetlenmesi : Bilgi teknolojisi işlemleri denetler.

 

                    Bilgi sistemleri nedir? Bilgi sistemlerinin fonksiyonları nelerdir?

Bilgi sistemleri :Girdileri alan,işleme tabi tutan, elde edilen verileri analiz edip yöneticilere dağıtan, karar alma ve planlama yapmak için bilgiyi değerlendiren bir sistemdir.

Bilgi sistemlerinin fonksiyonları :

1.      Algı : örgütte verinin ilk girişinin yapılması ya da oluşturulmasıdır.

2.      Kayıt : Bilginin fiziksel olarak kaydedilmesi.

3.      İşleme tabi tutma : Bilgiyi örgütün özel gereksinimlerine göre işleme tabi tutma.

4.      Aktarma : Bilginin örgütün iç birimleri arasında ya da örgüt dışına aktarılması.

5.      Depolama : Gelecekte kullanılacağı umulan bilgileri depolama.

6.      Geri çağırma : Kaydedilen veriler arasında arama yapma.

7.      Sunma ve raporlama : Gereksinim duyulan bilgi ve üst bilgiyi oluşturarak gereksinim duyan birimlere sunma ve raporlar oluşturma.

8.      Karar verme : Her kademedeki çalışanların alacağı kararlarda yardımcı olma.

 

                                  Bilgi sistemlerini sınıflandırınız?

1.      Faaliyet işleme sistemleri :  Bilgisayara dayalı ilk bilgi sistemleri olup örgütte yapılan işlemler hakkındaki verileri toplamakta, saklamakta ve bazen de bir işlemin parçası olarak verilmiş olan kararları kontrol etmektedir.

2.      Yönetim bilgi sistemleri : Yöneticilerin gereksinim duyduğu bilgiyi en iyi şekilde elde etmek, işlemek, düzenlemek ve istenilen amaca uygun duruma getirmek üzere kurulan sistemlerdir.

3.      Karar destek sistemleri  : Yönetimin temel fonksiyonunu, belirlenen amaçlara ulaşılması için etkin kararlar almak ve onların yerine getirilmesini sağlamaktır.

4.      Üst yönetim bilgi sistemleri : Tümüyle stratejik, karmaşık ve önceden planlanamayan kararların alınmasında kullanılan sistemlerdir.

5.      Ofis otomasyon sistemleri : Ofislerdeki bireyler, gruplar ve örgütler arasında elektronik mesajların, belgelerin ve diğer iletişim formlarının toplanmasını, işlenmesini, kaydedilmesini ve aktarılmasını sağlayan bilgisayar temelli bilgi sistemleridir.

6.      Uzman sistemler : Bireylerin çalışmalarını ve deneyimlerini bilgisayara aktaran yapay zeka programlarına denir.

Yeni kamu yönetimi anlayışı nedir?

    Yeni kamu yönetimi anlayışı, 1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başında başlayan bir reform hareketidir.Yeni kamu yönetimi anlayışı vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta istekli, çalışanlarla ilişkilerde profesyonelce, yeniliği ve değişikliği arayan, çalışanları sürekli eğitmeye çalışan, yönetsel  kanalları çalışanlara yaklaştıran yönetim tipidir.

 

                                             Yeni kamu yönetimi anlayışının ilkeleri

1.      Katalizör yönetim

2.      Sahibinin vatandaşların olduğu yönetim

3.      Rekabetçi yönetim  

4.      Amaçlara yönelmiş yönetim

5.      Sonuçlara önem veren yönetim

6.      Müşteri odaklı yönetim

7.      Girişimci yönetim

8.      Uzak görüşlü yönetim

9.      Adem-i merkeziyetçi yönetim

10.  Pazara yönelik yönetim

 

                                    Yeni kamu yönetimi anlayışının özellikleri

1.      Hiyerarşik ve aşırı merkeziyetçi yapılara sahip kamu yönetimlerinin desantralize edilmesi; hizmetlerin vatandaşlara en yakın noktadan sunulması; bu bağlamda vatandaşların geri bildirimlerine olanak sağlanması.

2.      Süreç odaklı değil, sonuç odaklı yapılanma.

3.      Hizmetlerin ekonomik olması bağlamında kamu yönetimlerine alternatif sunucuların devreye girmesi.

4.      Kamunun sunduğu hizmetlerde verimliliğe odaklanılması.

5.      Kamunun örgütsel yapısının içsel ve dışsal sorunlara esneklik ve en az girdi ile yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla güçlendirilmesi gerekmektedir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !